Ganoderma

Review Forms and Sizes Below

 

 Pin Yin Name

  • Ling Zhi

Other Names

  • Ganoderma lucidum
  • Red Reishi Mushroom
  • Reishi Antler Mushroom
  • Hongo Reishi
  • You Ji Hong Ling Zhi Fen