Ginkgo Leaf

Review Forms and Sizes Below

 

 Pin Yin Name

  • Bai Gou Ye
  • Yin Xing Ye

Other Names

  • Ginkgo
  • Fossil Tree
  • Kew Tree
  • Maidenhair Tree
  • Yinhsing