Bi Xie Fen Qing Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Bi Xie Fen Qing Wan

Other Names:

  • Bi Xie Fen Qing Teapills
  • Dioscorea Hypoglauca Pills to Separate and Clear