Tian Wang Bu Xin Wan (teapills)

Review Available Tian Wang Bu Xin Wan Pill Sizes Below

Teapill Name: Emperor's Teapills
Chinese / Pin Yin Name: Tian Wang Bu Xin Wan
Other Ingredients: Talcum, Botanical wax 
Pin Yin Ingredients: Sheng di huang, Dang gui, Wu wei zi, Suan zao ren, Bai zi ren, Tian men dong, Mai men dong, Xuan shen, Dan shen, Dang Chen, Fu ling, Jie geng, Yuan zhi
Botanical Ingredients: Rehmannia glutinosa root-raw, Angelica sinensis root, Schisandra chinensis fruit, Ziziphus jujuba seed, Platycladus orientalis seed, Asparagus cochinchinensis tuber, Ophiopogon japonicus tuber, Scrophularia ningpoensis root, Salvia miltiorrhiza root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Platycodon grandiflorum root, Polygala tenuifolia root
Tian Wang Bu Xin Wan Dosage: Follow your doctor's instructions for use.
Tian Wang Bu Xin Wan Precautions:
Do not use if nursing or pregnant.

Tian Wang Bu Xin Wan Teapill Benefits & Information

Tian Wang Bu Xin Wan are an easy to take traditional Chinese herbal formula that nourishes the heart and calms the spirit. It can help promote a natural sleep and cools blood heat.