Xiang Sha Yang Wei Wan (teapills)

Review Available Xiang Sha Yang Wei Wan Pill Sizes Below

Teapill Name: Fortify Stomach Teapills
Chinese / Pin Yin Name: Xiang Sha Yang Wei Wan
Other Ingredients: Talcum, Botanical wax
Pin Yin Ingredients: Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia, Mu xiang, Huo xiang, Xiang fu, Bai dou kou, Hou po, Sha ren, Zhi shi, Da zao, Gan cao, Sheng jiangBotanical Ingredients: Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Citrus reticulata peel, Pinellia ternata rhizome, Aucklandia lappa root, Pogostemon cablin herb, Cyperus rotundus rhizome, Amomum kravanh fruit, Magnolia officinalis bark, Amomum longiligulare fruit, Citrus aurantium fruit-immature, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh
Xiang Sha Yan Wei Wan Dosage: Follow doctor's instructions for how to use this teapill.
Precautions:
Do not use if pregnant or nursing.

Teapill Benefits & Information

Xiang Sha Yang Wei Wan are and easy to take traditional Chinese herbal medicine that clears dampness, botanical digestive support, benefits the gastrointestinal system, and strengthens spleen qi.