Herbs that Stabilize and Bind

Shan Zhu Yu Wu We Zi
He Zi Bai Guo
Rou Dou Kou Qian Shi
Jin Ying Zi Fu Pen Zi