Cinnamon & Poria (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Gui Zhi Fu Ling Wan

Other Names:

  • Cinnamon and Poria Formula
  • Cinnamon Twig and Hoelen Pills