Du Zhong

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Du Zhong

Other Names:

  • Eucommia ulmoides bark