Nu Ke Ba Zhen Wan (teapills)

teapill-benefits-size-infographic-1.png

Shop Available Nu Ke Ba Zhen Wan Pill Sizes Below

category-info-title.png
Teapill Name:
Women's Precious Teapills
Chinese / Pin Yin Name: Nu Ke Ba Zhen Wan
Other Ingredients: Talcum, Botanical wax
Pin Yin Ingredients: Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Chuan xiong, Gan cao
Botanical Ingredients: Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Nu Ke Ba Zhen Wan Dosage: Follow your doctor's instructions for dosage.
Nu Ke Ba Zhen Wan Precautions: Do not use if nursing or pregnant.

category-benefits-title.png
Nu Ke Ba Zhen Wan Benefits & Information

Nu Ke Ba Zhen Wan are an easy to take traditional Chinese herbal medicine that tonifies the Qi and invigorates blood Qi. It supports the replenishment of natural energy and can benefit a regular menstrual cycle.