Da Bu Yin Wan (teapills)

Review Available Da Bu Yin Wan Sizes Below

Teapill name:  Da Bu Yin Wan                
Common Name:  Great Yin Tonifying
Pin Yin Name:  Shu di huang, Gui ban, Zhi mu, Huang bai
Da Bu Yin Wan Ingredients:   Varies with Brand - Please click on the brand for more information.
Da Bu Yin Wan Form:  small round pills, called teapills
Da Bu Yin Wanl Dosage:  8 pillls 3x per day or consult your physican.
Da Bu YIn Wan Teapill Cautions:  Do not use if pregnant or nursing. Do not use if poor appetite is present.

Da Bu Yin Wan Benefits & Information

Da Bu Yin wan is a traditional Chinese herbal formula to tonify the liver and kidneys, drain damp-heat and tonify the yin.  Da Bu Yin Wan supports normal sleep.