Da Bu Yin Wan (teapills)

teapill-benefits-size-infographic-1.png

Shop Available Da Bu Yin Wan Sizes Below

da bu yin wan common names, da bu yin wan Chinese names, da bu yin wan pin yin names, d bu yin wan dosage, da bu yin wan ingredients, da bu yin wan precautions
Teapill name:
  Da Bu Yin Wan                

Common Name:  Great Yin Tonifying
Pin Yin Name:  Shu di huang, Gui ban, Zhi mu, Huang bai
Da Bu Yin Wan Ingredients:   Varies with Brand - Please click on the brand for more information.
Da Bu Yin Wan Form:  small round pills, called teapills
Da Bu Yin Wanl Dosage:  8 pillls 3x per day or consult your physican.
Da Bu YIn Wan Teapill Cautions:  Do not use if pregnant or nursing. Do not use if poor appetite is present.

What da bu yin wan does, da bu yin wan uses, effects da bu yin wan has on body
Da Bu Yin Wan Benefits & Information

Da Bu Yin wan is a traditional Chinese herbal formula to tonify the liver and kidneys, drain damp-heat and tonify the yin.  Da Bu Yin Wan supports normal sleep.