Hu Zhang Organic

Certified Organic Japanese Bushy Knotweed

Pin Yin Name: 

  • Hu Zhang

Other Names:

  • Bushy Knotweed
  • Japanese Bushy Knotweed
  • Polygonum cuspidatum root & rhizome
  • Knotweed