Jiang Huang

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Jiang Huang

Other Names:

  • Curcuma longa rhizome