Gou Qi Zi

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name

 

  • Gou Qi Zi
  • You Ji Gou Qi Zi

Other Names

  • Wolfberries
  • Lycium barbarum
  • Fructus Lycii
  • Gogi Berry
  • Goji Berries