Great Invigorator (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Shen Tong Zhu Yu Wan

Other Names:

  • Shen Tong Zhu Yu Tang
  • Great Invigorator Pills