Job's Tear Seed

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name:

  • Yi Yi Ren 

Other Names:

  • Coix Seed
  • Semen coicis
  • Job's Tears
  • Coix lachryma jobi semen