Fu Pen Zi

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Fu Pen Zi

Other Names:

  • Rubus Chingii Fruit