Dang Gui (Head, Tails, Teapills, Capsules)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Dang Gui Wan

Other Names:

  • Dang gui
  • Chuan xiong
  • Bai zhu
  • Da zao
  • Angelica Dang Gui Capsules