Xuan Bi Wan (teapills)

Review Available Xuan Bi Wan Pill Sizes Below

Teapill Name: Drain Away Obstruction Teapills
Chinese / Pin Yin Name: Xuan Bi Wan
Other Ingredients:
Maltose, talcum, activated carbon, China wax
Pin Yin Ingredients: Yi yi ren, Han fang ji, Xing ren, Lian qiao, Huai niu xi, Huang bai, Cang zhu, Zhi zi, Jiang ban xia, Mu tong (san ye)
Botanical Ingredients: Coix lacryma jobi seed, Stephania tetrandra root, Prunus armeniaca seed, Forsythia suspensa fruit, Achyranthes bidentata root, Phellodendron chinense bark, Atractylodes lancea rhizome, Gardenia jasminoides fruit, Pinellia ternata rhizome-gingered, Akebia trifoliata stem
Xuan Bi Wan Dosage: Follow doctor's instructions for use.
Xuan Bi Wan Precautions:
Do not use if nursing or pregnant.

Xuan Bi Wan Teapill Benefits & Information

Xuan Bi Wan are and easy to take traditional Chinese herbal medicine that dispels wind damp, unblocks channels and collaterals, clears heart, and promotes healthy urination.