Bai Zi Yang Xin Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Bai Zi Yang Xin Wan 

Other Names:

  • Bai Zi Yang Xin Teapills
  • Pai Tzu Yang Hsin Wan
  • Biota Pills to Nourish the Heart