Central Chi (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Bu Zhong Yi Qi Wan

Other Names:

  • Tonify the Middle and Benefit Qi Formula
  • Bu Zhong Yi Qi Tang