Golden Cabinet (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Jin Gui Shen Qi Wan

Other Names:

  • Jin Gui Shen Qi
  • Eight Flavored Rehmannia Pills with Aconite and Cinnamon
  • Golden Cabinet
  • Golden Deficient Kidney Qi Pills
  • Sexoton Pills
  • Fu Gui Ba Wei Wan
  • Jin Kui Shen Qi Wan

There are no products in this category.