Gou Ji

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Gou Ji

Other Names:

  • Cibotium barometz rhizome