Fang Ji

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Fang Ji

Other Names:

  • Hana Fang Ji
  • Stephania
  • Radix Stephaniae tetrandrae