Bai He Gu Jin Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

Pin Yin Name:

Bai He Gu Jin Wan

Other Names:

Lilium Teapills

Lily Pills to Strengthen Metal

Bai He Gu Jin Tang