Gan Cao (Zhi) (special order)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Zhi Gan Cao

Other Names:

  • Honey-Fried Licorice Decoction
  • zhi gan cao tang
  • Zhi Gan Cao Tang