He Zi

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • He Zi

Other Names:

  • Terminalia chebula fruit