Jian Pi Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Jian Pi Wan 

Other Names:

  • Jian Pi Teapills
  • Ginseng Stomachic Teapills
  • Ren Shen Jian Pi Wan
  • Strengthen the Spleen Pills