Hu Huang Lian

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Hu Huang Lian

Other Names:

  • Picrorhiza scrophulariaeflora rhizome