An Shen Bu Xin Wan (teapills)

Teapill name:  Calm the Spirit Tonify the Heart Formula 
Pin Yin Name:  Zhen zhu mu, Ye jiao teng, Nu zhen zi, Dan shen, Han lian cao, Tu si zi, He huan pi, Sheng di huang, Wu wei zi, Shi chang pu.
Other Ingredients: Maltose, Talcum, Activated carbon, China wax
An Shen Bu Xin Wan Pin Yin Ingredients:  Zhen zhu mu, Ye jiao teng, Nu zhen zi, Dan shen, Han lian cao, Tu si zi, He huan pi, Sheng di huang, Wu wei zi, Shi chang pu.
An Shen Bu Xin Wan Botanical Ingredients:  Cristaria plicata shell, Polygonum multiflorum vine, Ligustrum lucidum fruit, Salvia miltiorrhiza root, Eclipta prostrata herb, Cuscuta chinensis seed, Albizia julibrissin bark, Rehmannia glutinosa root-raw, Schisandra chinensis fruit, Acorus tatarinowii rhizome. 
Form:    small round pills, called teapills
Dosage 8 pills 3x per day or as directed by your helathcare provider
An Shen Bu Xin Wan Cautions:  Do not use if pregnant or nursing. 

An Shen Bu Xin Wan Benefits & Information
Promotes healthy emotional state.
Supports natural sleep
Invigorates blood
Settles the heart
Calms the shen