An Shen Bu Xin Wan (teapills)

teapill size, what are teapills, what are teapills made of, Chinese teapills, herbal pills

Shop Available An Shen Bu Xin Wan Sizes & Brands Below

category-info-title.png
Teapill name:
 Calm the Spirit Tonify the Heart Formula 
Pin Yin Name:  Zhen zhu mu, Ye jiao teng, Nu zhen zi, Dan shen, Han lian cao, Tu si zi, He huan pi, Sheng di huang, Wu wei zi, Shi chang pu.
An Shen Bu Xin Wan Ingredients:  Varies with Brand - Please click on the brand for more information.
An Shen Bu Xin Wan Form:    small round pills, called teapills
An Shen Bu Xin Wan Dosage 8 pills 3x per day or as directed by your helathcare provider
An Shen Bu Xin Wan Precautions:  Do not use if pregnant or nursing. 

category-benefits-title.png
An Shen Bu Xin Wan Benefits & Information
Promotes healthy emotional state.
Supports natural sleep
Invigorates blood
Settles the heart
Calms the shen