Gan Mai Da Zao Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name:

  •  Gan Mai Da Zao Wan

Other Names:

  • Gan Mai Da Zao Teapills
  • Calm Spirit Teapills
  • Dry Organ Syndrome Teapills
  • Licorice Wheat & Jujube Decoction