Jing Jie

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Jing Jie

Other Names:

  • Schizonepeta tenuifolia herb