Zedoary Rhizome

Review Forms and Sizes Below

Pin Yin Name

  • E Zhu

Other Names

  • White Turmeric
  • Curcuma zedoaria
  • Kachur