Fishy Smelling Herb

 

Review Forms and Sizes Below

 

 

 

Pin Yin Name: 

  • Yu Xing Cao

 

Other Names:

 

  • Houttuynia cordata
  • Dokudami
  • Houttuynia Herba