Yi Yi Ren

Review Yi Yi Ren Forms and Sizes Below

Common Name: Coix Seed
Botanical Name: Coix lacryma jobi; Semen
Chinese / Pin Yin Name: Yi Yi Ren
Yi Yi Ren Dosage: Follow doctor's instructions.
Yi Yi Ren Precautions: Do not use if pregnant or nursing.

Yi Yi Ren Benefits & Information

Yi Yi Ren is a traditional Chinese medicinal herb that is used to drain dampness, support healthy digestion, clears heat, and provides botanical support for fluid balance.
Yi Yi Ren Properties:
Bland, Slightly Cool, Sweet
Yi Yi Ren Channels:
Stomach, Lung, Spleen
Yi Yi Ren Chemical Components:
Protein, starch, oil, palmitic acid, myristic acid

Herbs that Combine With Yi Yi Ren

Longan   Apricot Kernal   Stephania Tetandra   Ginger

 

Resources: https://herbpathy.com/Uses-and-Benefits-of-Yi-Yi-Ren-Cid1343