Yin Qiao Jie Du Wan (teapills)

Review Available Yin Qiao Jie Du Wan Pill Sizes Below

Teapill Name: Advanced Cold
Chinese / Pin Yin Name: Yin Qiao Jie Du Wan
Other Ingredients: Activated carbon, botanical wax, talcum.
Pin Yin Ingredients: Jin Yin Hua, Lian Qiao, Bo He, Jie Geng, Lu Gen, Niu Bang Zi, Dan Dou Chi, Gan Cao, Dan Zhu Ye, Jing Jie.
Botanical Ingredients: Honeysuckle Flower, Forsythia Fruit, Chinese Mint, Platycodon Root, Phragmites Rhizome, Burdock Fruit, Prepared Soy Bean, Licorice Root, Lophatherum Leaf, Schizonepeta.
Yin Qiao Jie Du Wan Dosage: Follow your doctor's instructions.
Yin Qiao Jie Du Wan Precautions: Do not use if nursing or pregnant.

Yin Qiao Jie Du Wan Teapill Benefits & Information

Yin Qiao Jie Du Wan are and easy to take traditional Chinese herbal medicine that know for supporting immune function and clearing heat.