Huang Jing

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Huang Jing

Other Names:

  • Polygonatum sibiricum rhizome