Ba Ji Yin Yang (teapills)

Review Available Morinda & Epimedium Pill Sizes Below

Teapill name:  Morinda Pills to Balance Yin and Yang, Morinda & Epimedium Pills, Ba Ji Yin Yang Teapills          
Chineses / Pin Yin Name:  Ba Ji Yin Yang Wan
Other Ingredients: Talcum, Activated carbon, Botanical wax  (may vary by brand)
Ba Ji Yin Yang Teapills Pin Yin Ingredients:  Ba ji tian, Shu di huang, Yin yang huo, Shan yao, Bai shao, Bu gu zhi, Xu duan, Lian zi, Shan zhu yu, Jin ying zi, Gou qi zi, Du zhong, Dang gui
Ba Ji Yin Yang Teapills Botanical Ingredients:  Morinda officinalis root, Rehmannia glutinosa root, Epimedium brevicornum herb, Dioscorea opposita rhizome, Paeonia lactiflora root, Psoralea corylifolia fruit, Dipsacus asperoides root, Nelumbo nucifera seed, Cornus officinalis fruit, Rosa laevigata fruit, Lycium barbarum fruit, Eucommia ulmoides bark, Angelica sinensis root
Ba Ji Yin Yang Teapills Dosage:  Consult your healthcare provider or follow label directions.
Ba Ji Yin Yang Teapills Precautions:  Do not use if pregnant or nursing.    

Ba Ji Yin Yang Teapills Benefits & Information

Ba Ji Yin Yang Teapills are an easy to take traditional Chinese herbal that tonifies the yang.  It benefits the respiratory, urinary and musculoskeletal systems.
Ba Ji Yin Yang Teapills Properties:  Acrid, Slightly Warm, Sweet
Ba Ji Yin Yang Teapills Channels / Meridians:  Kidney, Liver, Blood