Gao Liang Jiang

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Gao Liang Jiang

Other Names:

  • Alpinia officinarum rhizome