Great Corydalis (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Yan Hu Suo Zhi Tong Wan

Other Names:

  • Great Corydalis Pills