Bi Xie Sheng Shi Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Bi Xie Sheng Shi Wan

Other Names:

  • Bi Xie Sheng Shi Teapills
  • Subdue The Dampness Teapills
  • Dioscorea Hypoglauca Pills to Overcome Dampness Pills