Jin Gu Die Shang Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Jin Gu Die Shang Wan

Other Names:

  • Jin Gu Die Shang Teapills
  • The Great Mender Teapills