Zhen Gan Xi Feng Wan (teapills)

Review Available Zhen Gan Xi Feng Wan Pill Sizes Below

Teapill Name: Sedate the Liver and Extinguish Win Teapills
Chinese / Pin Yin Name: Zhen Gan Xi Feng Wan
Other Ingredients: Talcum, Botanical wax  
Pin Yin Ingredients: Huai niu xi, Dai zhe shi, Gui ban, Xuan shen, Bai shao, Tian men dong, Long gu, Mu li, Chuan lian zi, Mai ya, Yin chen hao, Gan cao
Botanical Ingredients: Achyranthes bidentata root, Haematitum mineral, Chinemys reevesii shell, Scrophularia ningpoensis root, Paeonia lactiflora root, Asparagus cochinchinensis tuber, Os draconis mineral, Ostrea gigas shell, Melia toosendan fruit, Hordeum vulgare fruit, Artemisia capillaris herb, Glycyrrhiza uralensis root
Zhen Gan Xi Feng Wan Dosage: Follow doctor's instructions on how to use this teapill.
Zhen Gan Xi Feng Wan Precautions: Do not use if pregnant or nursing.

Zhen Gan Xi Feng Wan Teapill Benefits & Information

Zhen Gan Xi Feng Wan is a traditional Chinese formula teapill is known for sedating the liver, subduing the liver yang and nourishing yin.