Hong Zao

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Hong Zao

Other Names:

  • Red Ziziphus Jujuba Fruit