Gui Pi Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Gui Pi Wan

Other Names:

  • Gui Pi Teapills
  • Gui Pi Tang
  • Kwei Pi Wan
  • Kwei Be Wan
  • Return the Spleen Formula