Ba Zhen Wan (teapills)

Review Ba Zhen Wan Available Sizes Below

Teapill name:  Women's Precious Teapills, Women's Eight Treasure Teapills, Eoght Treasures Teapills, Ba Zhen Tang
Ba Zhen Wan, Eight Precious Pills, Women's Eight Treasure Formula, Women's Precious Formula  
Pin Yin Name:   Nu Ke Ba Zhen Wan
Other Ingredients:  Talcum, Botanical wax (May vary with brand)
Ba Zhen Wan Pin Yin Ingredients:   Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Chuan xiong, Gan cao
Ba Zhen Wan Botanical Ingredients:   Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Ba Zhen Wan Dosage:  Consult your healthcare professionall or follow label instructions.
Ba Zhen Wan Precautions:  Do not use if pregnant or nursing.       

Ba Zhen Wan Infromation & Benefits

Ba Zhen Wan invigorates the blood qi.  It benefits women's health and circulation.
Ba Zhen Wan Properties:  Sweet, Acrid
Ba Zhen Wan Channels / Meridians:  Spleen, Liver, Heart

References:  http://www.chineseherbshealing.com/ba-zhen-tang-eight-treasure-tea/