Tonifying Herbs

Herbs that Tonify the Qi Herbs that Tonify the Blood Herbs that Tonify the Yin Herbs that Tonify the Yang
Ren Shen Shu Di Huang Sha Shen Yin Yang Huo
Tai Zi Shen Dang Gui Bei Sha Shen Suo Yang
Shan Yao Gou Qi Zi Tain Men Dong Cong Chong Xiao Cao
Da Zao Long Yan Rou Nu Zhen Zi Xian Mao
Ci Wu Jiao   Yu Zhu Du Zhong