Down Draining Herbs

Purgatives Moist Laxative Harsh Expellants
Da Huang Huo Mao Ren Hong Da Ji
Mang Xiao Yu Li Ren Qian Niu Zi
Fan Xie Ye   Ba Dou
Lu Hui