Herbs that Clear Heat

mountain-circle.pngHerbs that Clear Heat

Herbs that Drain Fire Herbs that Cool the Blood Herbs that Clear Heat and Dry Dampness Herbs that Clear Heat and Resolve Toxicity Herbs that  Clear Heat Deficiency
Shi Gao Sheng Di Huang Huang Qin Jin Yin Hua

Qing Hao

Zhi Zi Xuan Shen Huang Lian Ren Dong Teng Di Gu Pi
Dan Zhu Ye Mu Dan Pi Huang Bai Da Qing Ye Bai Wei
Xia Ku Cao   Long Dan Cao Qing Dai Yin Chai Hu
Jue Ming Zi   Ku Shen Pu Gong Ying  
Mi Meng Hua     Zi Hua Di Ding  
      Ye Ju Hua  
      Bai Jiang Cao  
      Chuan Xin Lian  
      He Ye  
      Tu Fu Ling  
      She Gan