Herbs that Clear Heat

Herbs that Drain Fire Herbs that Cool the Blood Herbs that Clear Heat and Dry Dampness Herbs that Clear Heat and Resolve Toxicity Herbs that  Clear Heat Deficiency
Shi Gao Sheng Di Huang Huang Qin Jin Yin Hua

Qing Hao

Zhi Zi Xuan Shen Huang Lian Ren Dong Teng Di Gu Pi
Dan Zhu Ye Mu Dan Pi Huang Bai Da Qing Ye Bai Wei
Xia Ku Cao Zi Cao Long Dan Cao Bei Ban Lan Gen Yin Chai HU
Jue Ming Zi   Ku Shen Qing Dai  
Mi Meng Hua     Pu Gong Ying  
Gu Jing Cao     Zi Hua Di Ding  
Ye Ming Sha     Ye Ju Hua  
      Bai Jiang Cao  
      Chuan Xin Lian  
      He Ye  
      Tu Fu Ling  
      She Gan