Herbs that Regulate the Blood

Herbs that Stop Bleeding Herbs that Invigorate the Blood
San Qi Chuan Xiong
Qian Cao Dan Shen
Huai Jiao Ji Xue Teng
Zu Zhu Mo Yao
Ou Jie Hu Zhang
Ai Ye E Zhu
Xian He Cao Sang Ye
  Lu Lu Tong
  Tao Ren
  Yan Hu Suo