Herbs that Regulate the Blood

mountain-circle.pngHerbs that Regulate the Blood

Herbs that Stop Bleeding Herbs that Invigorate the Blood
San Qi Chuan Xiong
Qian Cao Dan Shen
Ou Jie Ji Xue Teng
Ai Ye Mo Yao
Xian He Cao Hu Zhang
  E Zhu
  Sang Ye
  Tao Ren
  Yan Hu Suo