Herbs that Release the Exterior

Zi Su Ye Gui Zhi
Jing Jie Fang Feng
Gao Ben Bai Zhi
Xi Xin Cang Er Zi
Xin Yi Bao He
Ju Hua Niu Bang Zi
Chai Hu